قانون و رسانه

امروزه رسانه ها در افغانستان

ارسال شده توسط medialaw در تاریخ: 06 آگوست, 2011

مریم (کریمی) رسانه ها امروز در افغانستان بیشتر نقش ویروسی و تجارتی دارند. نه به عنوان قوه چهارم در حکومت دمکرات افغانستان. با نشر برنامه های فرمایشی از طرف منابع مالی شان خود را محدود کرده اند به نشر چند سریال و برنامه های سرگرمی. که هدف این برنامه ها پخش پرازیت بد اخلاقی و […]

حفاظت از منابع اطلاعات

ارسال شده توسط medialaw در تاریخ: 06 آگوست, 2011

گرفته شده از کتاب حقوقی رسانه ها : ترتیب کننده محمد آفتاب عالم خبر نگاران در سراسر جهان میکوشند که کسانی را که به آنان به طور  محرمانه اطلاعات می دهند، حفاظت کنند. با این کار در طلب حقوق یا موقف ویژه برای خود نیستیم . ما به این کار به چشم و جیبه خود […]


دسته‌ها